خانه

---> انواع جرثقیل

بازگشت به لیست

انواع جرثقیل

جرثقیلها

را بسته به سامانۀ بازوي آنها به دو نوع کابلی (با قرقره ) یا هیدرولیکی می توان تقسیم نمود.-

 

( EOT) (Electric overhead traveling crane) -جرثقيل الكتريكي سقفي

جرثقيلي است كه بر روي 2 ريل موازي حركت مي كند و قادراست بار را بالا و پايين برده يا در

سطح جابجا نمايد.اين ماشين از يك يا 2 پل افقي چرخدارتشكيل شده كه بر روي ريل قرار

گرفته كه حركت طولي ماشين را امكان پذير مي كند ،بر روي اين پل كالسكه قرار مي گيرد كه

كار بالا و پايين بردن بار و حركت عرضي بار در فاصله بين دو ريل انجام مي دهد.جرثقيلهاي

سقفي انواع مختلفي دارند ، بعضي از آنها در زير آمده است:

( Gantry crane) -1 جرثقيل دروازه اي

(Semi gantry crane) -2 جرثقيل نيم دروازه اي

(Antilver gantry crane ) -3 جرثقيل دروازه ايي بازويي

(Cab operated crane) -4 جرثقيل كابين دار

(Crane-floor operated) -5 جرثقيل كنترل از روي زمين

(Wall crane) -6 جرثقيل ديواري

 جرثقیل | جرثقیل سقفی | جرثقیل دروازه ای | زرین مهر
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کیهان فراز زرین می باشد